معرفی مدیر عامل

21
_

معرفی مدیر عامل

شرکت فنی مهندسی فراز آذرخش سپند

نام و نام خوانوادگی:  امیر آراسته خواه

سمت: مدیر عامل

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته و گرایش: برق،کنترل